Juni 2020
Vraag: Wil je op de hoogte worden gehouden of de NLQF 6 voor SPV met terugwerkende kracht wordt toegekend?
Stuur dan een bericht met je gegevens (naam, cohort, mailadres, e.d.) naar: info.hanvdo@han.nl
Dan zetten we naam op een mailinglijst en ontvang je direct bericht, zodra wij meer informatie ontvangen vanuit de verschillende organisaties.

Juni 2020
Vraag: Kom je met terugwerkende kracht in aanmerking voor een NLQF 6 kwalificatie voor je SPV diploma?
Helaas moeten we je vooralsnog hierin teleurstellen met een ontkennend antwoord.
– CINOP, de organisatie die deze kwalificatie heeft toegekend, heeft ons laten weten dat de erkenning enkel geldt vanaf de datum waarop deze is afgegeven. Dus in geen enkel geval voor eerdere cohorten.
– Op dit moment wordt wel onderzocht of, en op welke wijze we de erkenning met terugwerkende kracht kunnen verstrekken en met welke voorwaardelijke eisen we hierbij rekening moeten houden. Omdat we afhankelijk zijn van meerdere partijen kan het enige tijd duren, voordat we hier uitsluitsel over kunnen geven.

april 2020
De opleiding Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is ingeschaald op niveau 6 (NLQF6)!

Toelichting: In het Nederlandse onderwijssysteem wordt het NLQF (= het Nederlandse kwalificatiesysteem) gebruikt om het niveau van een opleiding aan te geven. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

–> Naar de opleidingspagina SPV

3 september 2019 – Overgangsregeling m.b.t. inschrijven BIG-register regieverpleegkundigen opgeschort

Gaandeweg de zomervakantie ontstond er onrust onder de verpleegkundigen over de overgangsregeling voor de inschrijving van (regie)verpleegkundigen in het BIG-register. Men vreest onder andere voor devaluatie van het diploma en het verdwijnen van kennis en ervaring. De onrust heeft er toe geleid dat minister Bruins een pas op de plaats maakt. Rinnooy Kan is aangesteld om de vervolgstappen in het kader van de wens en noodzaak tot functiedifferentiatie in kaart te brengen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/21/minister-bruins-komt-met-verkenner-big-2

Stand van zaken HAN VDO
We blijven de landelijke ontwikkelingen op de voet volgen. Zoals bekend draait er een pilot NLQF 6 kwalificatie voor de SPV-opleiding en de opleiding tot pijnconsulent. Dit traject wordt doorgezet. Voor de overige verpleegkundige opleidingen wachten we met het aanvragen van NLQF kwalificaties. Eerst zal er meer helderheid en draagvlak moeten zijn met betrekking tot de functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep, alvorens wij hierover verdere besluiten nemen. Via onze website houden we je op de hoogte.


Achtergrondinformatie

De belangrijkste uitgangpunten op een rij:

De BIG-wet II
In algemene zin beoogt het wetsvoorstel BIG-II een duidelijker onderscheid te maken tussen de mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, door het beroep van regieverpleegkundige te introduceren en het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige te actualiseren. Een onderscheid tussen de mbo- en de hbo-verpleegkundige is een uitdrukkelijke wens van veldpartijen geweest om tegemoet te komen aan de steeds veranderende zorgvraag.
De overgangsregeling gaat over, niet meer en niet minder dan, toelating tot het BIG-register. De praktijk zal op termijn moeten uitwijzen of het inrichten van twee registers ook bijdraagt aan een beter onderscheid in functies.

Regieverpleegkundige
Aan het beroep van verpleegkundige verandert in de basis niets, er komt een beroep bij, namelijk dat van regieverpleegkundige. Dat beroep zal aanvullende taken en verantwoordelijkheden kennen. Denk hierbij aan het coördineren van zorg, het vaststellen van zorgplannen en bijdragen aan praktijkgericht onderzoek.
In voorliggende wetsvoorstel staat dat degene die een opleiding op basis van het Bachelor Nursing 2020-profiel met goed gevolg afrondt, in aanmerking komt voor een registratie als regieverpleegkundige.

De overgangsregeling
Overige hbo-v opgeleiden en mbo-v en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleiding die voldoet aan het Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF 6 niveau, vallen onder een overgangsregeling. Wanneer de wet van kracht gaat, kunnen zij zich direct tot uiterlijk 1 jaar daarna in laten schrijven als regieverpleegkundige. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/in-service-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige. In de loop van 2020 wordt duidelijk hoe deze toets en/of aanvullende scholing er uit gaat zien en welk instituut dit gaat ontwikkelen.

Terugwerkende kracht*
Mbo- en inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-niveau 6 van een wettelijk erkende hogeschool of rechtspersonen voor hoger onderwijs (denk aan post-hbo) krijgen toegang tot de overgangsregeling, ongeacht wanneer de verpleegkundige vervolgopleiding is behaald.
* Zoals de berichtgeving er op dit moment uit ziet lijkt het erop alsof dit met terugwerkende kracht kan worden verleend, maar er zijn nog geen keiharde garanties. We zijn hierover met de betreffende organen in gesprek.

Ingangsdatum
Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in juli 2020 in werking. Na de zomer wordt het wetsvoorstel in de Kamer gebracht. Daarna moeten er tijd en middelen vrijgemaakt worden om het wetsvoorstel inclusief de bijbehorende overgangsregeling te implementeren. Een directe automatische inschrijving als regieverpleegkundige kan plaatsvinden op het moment dat de wet van kracht is en blijft een jaar geldig.

Scholing
Het scholingsprogramma dient nog te worden ontwikkeld. Wel is bekend dat het hier gaat om een opleiding met een korte duur (maximaal 1 jaar). Bovendien geldt voor dit scholingsprogramma een lagere studielast dan voor een reguliere hbo-v deeltijdopleiding.

Stand van zaken opleidingen HAN VDO
Voor de opleidingen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en Pijnconsulent geldt dat het traject tot NLQF6 wordt aangevraagd. Wij verwachten hierover in het najaar bericht te krijgen. Alle overige opleidingen nemen uiterlijk 1 september 2019 een besluit over het wel of niet aanvragen van de NLQF 6 kwalificatie. Via onze website houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen en laatste stand van zaken ten aanzien van NLQF 6.

Meer informatie en een overzicht
Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vind je op de website van www.venvn.nl:
V&VN gaat de komende tijd door met regionale voorlichtingsbijeenkomsten, of maak via de website een afspraak voor het telefonisch spreekuur en een overzicht van meestgestelde vragen (en antwoorden!).

Contact HAN VDO
Groenewoudseweg 1, Nijmegen | (024) 351 10 83 | info.hanvdo@han.nl | www.hanvdo.nl

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres: